Home » Atoranta Ch Sh Nno R N W: Burendan Oburaien, T.I., Kanie U Esuto, Supaiku R , Dowaito Haw Do, Juria Rob Tsu, Jefu Furank A, Moizesu AR by Source Wikipedia
Atoranta Ch Sh Nno R N W: Burendan Oburaien, T.I., Kanie U Esuto, Supaiku R , Dowaito Haw Do, Juria Rob Tsu, Jefu Furank A, Moizesu AR Source Wikipedia

Atoranta Ch Sh Nno R N W: Burendan Oburaien, T.I., Kanie U Esuto, Supaiku R , Dowaito Haw Do, Juria Rob Tsu, Jefu Furank A, Moizesu AR

Source Wikipedia

Published September 9th 2011
ISBN : 9781233518579
Paperback
40 pages
Enter the sum

 About the Book 

s su: Wikipedia. p ji: 39. zh ng: burendan oburaien, T.I., kanie u esuto, supaiku r, dowaito haw do, juria rob tsu, jefu furank a, moizesu ar, rei kyandi, m kisu gurissomu, k r pat son, u r join, biru ter, maikeru baretto, yangu j j, sut bun sod bMores su: Wikipedia. p ji: 39. zh ng: burendan oburaien, T.I., kanie u esuto, supaiku r, dowaito haw do, juria rob tsu, jefu furank a, moizesu ar, rei kyandi, m kisu gurissomu, k r pat son, u r join, biru ter, maikeru baretto, yangu j j, sut bun sod b gu, d neru doketto, jon hag, gorira z, jefu abotto, jerem h mida, ker hiruson, B.o.B, devu iddo kurosu, aru far ku aminu, jefu ny ton, g don bekkamu, dekusut faur, yangu jokku, don b d f, sukotto heren, sut vun d fu, adamu neruson, rarufu metok fu, jeromu yangu, u oruto fureij, yangu dor, kurisu takk, antonio makkei, rikarudo kur ku, jabarisu kurittenton, sh n m f, mirudoreddo makudanieru, kurisutof massei, edisu magaiy, j vu isu heizu, merubin pend, ken t masu, porou da don, guradisu naito, sukotto u iruson, kurisu morisu, aran b ru, kurea kureim, riru jon, bon norudo, monika, kippu parude y, buretto gurabitto, s konrei, b to p kusu, arekusa rei. b cu: burendan oburaien (Brendan OBrien) haamerika h zh ng gu, j jia zh u atoranta ch sh n 1960ni n6yu 30r sh ngmareno y n l purode y s de, mikishingumo wumeru r n w .orutanatibu rokku, h dorokku, ny metaru, panku rokku x nado sh du kuno tisutono y n l mediani gu nwatteiru 1990ni n d i b nbakaraha Epic RecordstoEpic imprint 57 Recordsno f sh zh ngmo wumeteiru 14su no q ng, burendanhaatorantawo j di ntoshite hu d ngshiteita Pranks toiubandodegit wo d n d ngsuru sh o ni ndatta soshite1970ni n d i zh ngwari q ngkara zu q yarek dingunadowo Samurai Catfish toiubandoto y x ni x ngtteita 1980ni n d ini r ttekarahasutajiode sh no de yu nbando Indigo Girls ya The Downtown Executives nadoto y x nirek dingu sesshonwo x nguyouninatteite The Georgia Satellites toiubandodeha du ni q ji ndattagab suwo d n d ngshiteita sh q moatta 1990ni nni f m isaretaburakku kurouzunof suto arubamu sheiku yua man meik (Shake Your Money Maker) nienjiniaringu, git, b sude c n ji surukotoninari kono zu p ndeno p ng s ga b nokyariano zh ngde zu ch no ch ng g n...